ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOTERMAX.NL

Deze Algemene Voorwaarden van ScooterMax.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ScooterMax.nl. Door gebruik te maken van de diensten van ScooterMax.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst.

Artikel 1: Definities

 • ScooterMax.nl: het bedrijf ScooterMax.nl, gevestigd aan de Koperweg 21B, 2401 LH, Alphen aan den Rijn, Nederland.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij ScooterMax.nl.
 • Producten: alle goederen en diensten die door ScooterMax.nl worden aangeboden en verkocht.

Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen

 • Alle aanbiedingen van ScooterMax.nl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een overeenkomst tussen ScooterMax.nl en de klant komt tot stand op het moment dat ScooterMax.nl de bestelling van de klant heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.
 • ScooterMax.nl heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan bepaalde voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld als er sprake is van misbruik, fraude of een eerdere geschiedenis van niet-betaling.

Artikel 3: Prijzen en betaling

 • Alle prijzen op de website van ScooterMax.nl zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 • Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.
 • ScooterMax.nl behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die wordt gehanteerd op het moment van bestelling is bindend voor de klant.

Artikel 4: Levering

 • ScooterMax.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te leveren. Deze levertijd is echter indicatief en kan niet als fatale termijn worden beschouwd.
 • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct afleveradres. ScooterMax.nl is niet aansprakelijk voor vertraging of verlies van de bestelling als gevolg van een onjuist of onvolledig afleveradres.
 • Het risico van beschadiging of verlies van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

Artikel 5: Retourneren en garantie

 • De klant heeft het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking wordt teruggestuurd.
 • Voor garantieclaims gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. ScooterMax.nl zal zich inspannen om garantieclaims zo snel mogelijk af te handelen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website van ScooterMax.nl, waaronder teksten, afbeeldingen en logo’s, berusten bij ScooterMax.nl of de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ScooterMax.nl te gebruiken of te kopiëren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • ScooterMax.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de producten.
 • ScooterMax.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten, onjuistheden of onvolledigheden op de website.

Artikel 8: Privacy

 • ScooterMax.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 9: Overige bepalingen

 • Op alle overeenkomsten en geschillen tussen ScooterMax.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact op met ScooterMax.nl via sales@scootermax.nl.

ScooterMax.nl
Koperweg 21B 2401 LH Alphen aan den Rijn Nederland
Telefoon: +31 6 57451455
E-mail: sales@scootermax.nl
KvK-nummer: 67640591
BTW-nummer: NL857104834B01.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer.
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 • Indien de consument niet aan de gestelde garantievoorwaarden heeft voldaan.
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org (www.thuiswinkel.org). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, gevestigd te Den Haag en bereikbaar via www.sgc.nl. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen als de consument zijn klacht eerst binnen een redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie worden ingediend. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. De consument dient dit bij voorkeur eerst aan de ondernemer te melden. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk aan te geven of hij hiermee instemt of dat hij het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Indien de consument niet binnen de gestelde termijn reageert, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie, te raadplegen via www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij bindend advies. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd voordat het geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gedaan. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen is de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid bevoegd.